[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมออนไลน์ให้กับ ครูวิชาเอกภาษาไทยและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2565 ( 3/พ.ค./2565 )
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5  พร้อมด้วย  นางกรรณิกา ซาหยอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมออนไลน์ให้กับ ครูวิชาเอกภาษาไทยและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ( 3/พ.ค./2565 )
            วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข และนางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Vedio Conference เพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง ในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ต่อการขับเคลื่อนนโนบายเร่งด่วน

นิเทศโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย ( 3/พ.ค./2565 )
    วันที่  2-3 พฤษภาคม  2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ออกพื้นที่นิเทศโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย 
ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่ ( 3/พ.ค./2565 )
                เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  มอบหมายให้  นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่ ณ อมก๋อยรีสอร์ท อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 25/เม.ย./2565 )
                   วันที่  25  เมษายน  2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม  วันมหาชัย  รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายวุฒิชัย  สารุสุข รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา  ซาหยอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่เขต 5รับรายงานตัวผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ( 19/เม.ย./2565 )
              วันที่  19  เมษายน  2565  นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม  วันมหาชัย   รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  และกลุ่มบริหารงานบุคคล  รับรายงานตัว และให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  5

พิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ในระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ \"มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)\" รุ่นที่ 14 ( 7/เม.ย./2565 )
                       วันที่ 7 เมษายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา  ซาหยอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ในระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565  ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5การประชุมชี้แจงแนวทางการสังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ( 24/มี.ค./2565 )
                   วันที่  24  มีนาคม  2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา  ซาหยอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ณ ห้องประชุมออบหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมแบบไร้สาย” โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน รุ่นที่ 1 ( 22/มี.ค./2565 )
                   วันที่  22  มีนาคม  2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา  ซาหยอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  เป็นประธานใน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมแบบไร้สาย” โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมออบหลวง  สพป.เชียงใหม่เขต 5การให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี (คณะที่ 2) ครั้งที่ 1-2 ( 22/มี.ค./2565 )
                   วันที่  21  มีนาคม  2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน  ในการให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี (คณะที่ 2) ครั้งที่ 1-2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/82 -> [จำนวน 818 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>