[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ


  

ชื่อ : นายเทียม วันมหาชัย
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก : โทร. 089-5544686
อีเมล์ : teamwanmahachai8@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895544686

ชื่อ : นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801065149

ชื่อ : นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานด้านยานพาหนะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0931414365

ชื่อ : นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานยานพาหนะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895613411

ชื่อ : นายธวัชชัย ปิงวัง
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ 3
หน้าที่หลัก : งานยานพาหนะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871829523

ชื่อ : นายสุกแก้ว ศรีบุตร
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4
หน้าที่หลัก : ดูแลอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0821853944

ชื่อ : นายสมาน แสงยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801340737

ชื่อ : นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : พนักงานทำความสะอาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0856516272

ชื่อ : นางอริศรา กังแฮ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0918569545

ชื่อ : นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817247957

ชื่อ : นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กพด.
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819611351

ชื่อ : นางสาวเสาวภา วงศ์ห้อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0832000131

ชื่อ : นางสาวไอยวริญ แสนคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0856158487

ชื่อ : นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : งานงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0894913329

ชื่อ : นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871833826

ชื่อ : นางกรรณิกา ซาหยอง
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก : โทร. 094-5807519
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0945807519

ชื่อ : นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872489994

ชื่อ : นางณัฐธิดา การะบูรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก : งานอัตรากำลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0884342669

ชื่อ : นางเบญจมาศ จาติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861151154

ชื่อ : นาย สุวิทย์ ยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : โทร. 080-1065149
อีเมล์ : yaprasit.tong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-106514
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
3 : กลุ่มอำนวยการ
4 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
5 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
14 : กลุ่มกฎหมายและคดี
15 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา