ชื่อ - นามสกุล :นางเกศราพร นะจา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0931405986
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ