ชื่อ - นามสกุล :นาย สุวิทย์ ยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :โทร. 080-1065149
ที่อยู่ :
Telephone :080-106514
Email :yaprasit.tong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ